Priole

1-3 prosenttiyksikköä parempi tulos 2 vuodessa?

Let's Focus

Tämän me tarjoamme!

Tuotteistettu kehitysmallimme antaa asiakkaallemme suunnitelman pitkän tähtäimen kilpailukyvyn saavuttamiseksi, sekä Priocta-muutosjohtamisen työkalun ja asiantuntijan tuen suunnitelman toteuttamiseksi. Kymmenien ja kymmenien organisaatioiden kehittämisen kohdalla olemme kokemuksesta huomanneet, että keskeistä onnistuneessa pitkän tähtäimen kehitystyössä on:

Tulevaisuusorientoituneisuus
Ennakoidaan, ja lähdetään liikkeelle asiakas- ja toimialakohtaisesta tulevaisuustarkastelusta. Ei sammuteta vain tämän päivän tulipaloja, vaan valmistaudutaan tulevaisuuteen niin, että tulipaloilta vältytään.

Priorisointi
Kehitettävien kohteiden tunnistaminen ei ole yleensä ongelma. Haasteellisinta on tunnistaa juuri ne kohteet, joilla on eniten merkitystä.

Muutosjohtaminen
Hyväkin suunnitelma on arvoton, jos se ei toteudu. Muutoksen aikaansaaminen ja suunnitelman toteuttaminen pitkäjänteisesti on monesti haastavaa. Tähän meillä on apuna Priocta-muutosjohtamisen sähköinen työkalu.

Näistä tekijöistä muodostuu uniikki Priole-kehitysmalli.

Organisaatiosi kehitys on meidän onnistumisemme!

Taustatyö
Step 1

Taustatyö

Asiakkaan tilanteesta ja toimintaympäristöstä luodaan riittävä taustaymmärrys.

Lue lisää

Tarve
Step 2

Tarve

Skenaariotyöskentelyn avulla tulevaisuuden tarpeista muodostetaan kuvaus yhdessä asiakkaan kanssa.

Lue lisää

Keinot
Step 3

Keinot

Tulevaisuuden tarpeisiin peilaten selvitetään niin organisaation puutteet kuin keinot puutteiden korjaamiseksi.

Lue lisää

Priorisointi
Step 4

Priorisointi

Kehitystoimenpiteet tiivistetään ja priorisoidaan eheäksi tärkeimpien toimenpiteiden kokonaisuudeksi, jotka tuovat kestävää kilpailuetua.

Lue lisää

Seuranta
Step 5

Seuranta

Muutoksen ja kehityksen seurantaan muodostetaan mittarit sekä otetaan käyttöön mekanismi muutoksen toteuttamiseen.

Lue lisää

Tuki
Step 6

Tuki

Korjaavien toimenpiteiden toteutumisesta huolehditaan seurannasta saataviin tietoihin perustuen.

Lue lisää

01

Taustatyö

Taustatyö

Tehokas työskentely lähtee siitä, että asiantuntijat tekevät kotiläksynsä hyvin. Taustatöiden tekeminen on erityisen tärkeää siksi, että organisaatiosi aikaa ei käytettäisi yhtään hukkaan. Asiantuntijoiden riittävä taustaymmärrys mahdollistaa palvelun toteuttamisen tehokkaasti ja kokonaisvaltaisesti. Hyvällä taustoituksella voimme ohjata seuraavia vaiheita mielekkäämpään suuntaan.

 • KESTO: Noin kaksi viikkoa
 • VÄLINEET: Haastattelut (asiakas, asiakkaan asiakas, toimittajat, kumppanit). Julkiset lähteet. Omat kontaktit. Toimiala-analyysi. Tunnuslukuanalyysi
 • TULOS: Tilanteen kokonaisvaltainen ymmärrys palvelun muiden osien tehokkaan toteuttamisen varmistamiseksi
02

Tarve

Tarve

Maailma on muutossignaaleja täynnä ja olennaista on tunnistaa ne merkityksellisimmät. Hyödynnämme eri huippuasiantuntijoiden lähteistä koostettuja megatrendikortteja tulevaisuuden tarkasteluun. Ryhmätyöskentelymenetelmämme takaavat, että asioita tarkastellaan monesta eri näkökulmasta. Takaamme siis, että astumme boksin ulkopuolelle ja haemme näkemyksiä laajemmalta kuin ajattelitkaan. Lopputuloksen puristamme juuri organisaatioisi näkökulman huomioiviksi skenaarioiksi.

 • KESTO: Noin kuukausi
 • VÄLINEET: Työpajat. Skenaariomallit. Megatrendikortit. Tulosten konfliktointi.
 • TULOS: Organisaatiolle yksilölliset, puhtaaksi kirjoitetut skenaariot tulevaisuuden tarpeista jatkotyöstöä varten
03

Keinot

Keinot

Parhaimmatkin tulevaisuuden näkemykset ovat arvottomia, jos niiden pohjalle ei mietitä keinoja vastata muutokseen. Keinot-vaiheessa ryhdymme purkamaan auki niitä konkreettisia toimenpiteitä, joilla asiakas voisi vastata tulevaisuuden haasteisiin. Ryhmätyöskentelyn keinoin saadaan valjastettua monenlaiset näkemykset kehittymiseen, sekä ihmiset myös sitoutumaan muutokseen. Oleellista tässä vaiheessa on tuottaa runsaasti ideoita, joista seuraavassa vaiheessa poimimme merkityksellisimmät.

 • KESTO: Noin kaksi kuukautta
 • VÄLINEET: Työpajat. Työpajan tuloksista äänestäminen.
 • TULOS: Listattuna ja avattuna tarvittavat kehityskohteet pohjaten skenaarioihin
04

Priorisointi

Priorisointi

Suurimmankaan organisaation ei ole järkevää pyrkiä kehittämään liian kiivaalla tahdilla tai kaikilla rintamilla. Menestyksekäs strategian toteuttaminen onkin pitkälti juuri oikeiden kehityskohteiden valintaa ja niihin panostamista. Priorisointi-vaiheessa tunnistamme yhdessä tunnettuihin strategiaviitekehyksiin nojautuen juuri ne keinot, jotka mahdollistavat pysyvän kilpailuedun tulevaisuudessa. Työskentelyssä hyödynnämme muun muassa anonyymejä äänestysmenetelmiä osallistujien totuudenmukaisten näkemysten selvittämiseksi.

 • KESTO: Noin kuukausi
 • VÄLINEET: Työpajat. VRIO-malli. Strategiakartta.
 • TULOS: Priorisointuna ja päätettynä tarvittavat kehityskohteet
05

Seuranta

Seuranta

”Sitä saat, mitä mittaat” on klassikoksi muodostunut lausahdus, mutta harvinaisen totta. Seuranta-vaiheessa luomme yhdessä konkreettiset ja ymmärrettävät mittarit valituille toimenpiteille. Näin ollen pystymme seuraamaan toimenpiteiden toteutumista ja johtamaan muutosta, sekä puuttua siihen tarvittaessa. Käymme yhdessä mittarit ja niiden seurannan läpi niitä koskevan henkilöstön kanssa. Mittaaminen ja seuranta tapahtuu Priocta-muutosjohtamisen työkalulla.

 • KESTO: Noin kuukausi
 • VÄLINEET: KPI-mittarit. Priocta-muutosjohtamisen työkalu.
 • TULOS: Toimintamalli muutoksen etenemisen seurantaan ja kyky puuttua kehityksen hidastumiseen tai suuntaan.
06

Tuki

Tuki

Organisaation muutos kohti aiemmin määriteltyjä päämääriä on pitkäjänteinen prosessi, joka pitää sisällään vielä monta reagoitavaa tilannetta. Siksi haluamme olla mukana auttamassa muutoksen tapahtumisessa, ja varmistamassa, että lopputulos saavutetaan varmasti. Tuomme reagoitaviin tilanteisiin toimintamalleja ja ratkaisuehdotuksia, joiden avulla muutos ei pysähdy. Organisaatiosi kehitys on meidän onnistumisemme.

 • KESTO: > 6 kuukautta
 • VÄLINEET: Priocta-muutosjohtamisen työkalu. Tapaamiset.
 • TULOS: Muutoksen edistymisen valvonta ja jatkuva kehityksen optimointi.

Kasvuyrityksen haasteita

Nopea kasvu
- suuret riskit

Nopeasti kasvavien yritysten suurin haaste on tasapainottaa pääoman käyttöä siten, että oikeanlaista osaamista palkataan oikeaan aikaan. Mikäli yritykselläsi on kasvuhaaveita, haluamme olla apuna oikeiden ratkaisujen valitsemisessa.

Yritys: Jokiväri Oy / Talouspäällikköpalvelu

Jokivärille tehtiin sisällöltään ja laajuudeltaan juuri heidän tarpeisiinsa vastaava sopimus talouspäällikköpalvelusta

Talouspäällikkö vastaa talouden johtamisesta sekä itsenäisesti, että yhdessä johdon kanssa, ja tarjoaa siten merkittävän tuen johdon päätöksentekoon.

Lue lisää

Muutosjohtaminen

Muutoksen toteuttaminen on yksi keskeisimpiä johtajan haasteita

Hyväkään idea, kehityssuunnitelma tai strategia ei tuota hyötyä, ellei kokonaisuutta saada jalkautumaan käytäntöön. Muutoksen johtaminen ei ole helppoa, mutta oikeilla malleilla ja aputyökaluilla sille on paremmat edellytykset. Me olemme luoneet muutoksen toteuttamiseen ratkaisun, jolla tämä yleinen ongelma voidaan ratkaista.

Yritys: Liperin Kunta

Julkissektorin organisaation tulevaisuuden skenaariot luovat pohjan strategiatyön jatkolle

Priole -kehitysmallin avulla syvennyimme pohtimaan tulevaisuuden tuomien muutostrendien vaikutusta Liperin kunnan elinvoimaan.

Lue lisää

Varmista, että muutos yrityksessäsi todella tapahtuu

Priocta-muutosjohtamisen sähköinen työkalu

Priocta on sähköinen kyselytyökalu muutosjohtamisen tueksi. Järjestelmän avulla muutoksen toteutumista pystytään mittaamaan ja seuraamaan helposti ja nopeasti.

Lisätietoa tästä mahtavasta järjestelmästä löydät osoitteesta https://priocta.com/.

Yritys: JKP Talohuoltopalvelut Oy

Emo- ja tytäryhtiön sulautuminen toteutettiin talouden, viestinnän ja prosessien kannalta sopivimmalla tavalla

Sulautumisen hallinnollinen puoli toteutettiin hallitusti ja sujuvasti, jolloin johto pystyi keskittymään muutosjohtamiseen ja ulkoiseen viestintään.

Lue lisää

Lue myös nämä asiakastarinat:

Jokiväri Oy / Talouspäällikköpalvelu

Jokivärille tehtiin sisällöltään ja laajuudeltaan juuri heidän tarpeisiinsa vastaava sopimus talouspäällikköpalvelusta

Ongelma

Yrityksessä oli tarve tuottaa johdon taloushallinnon ja sisäisen laskentatoimen palvelut tehokkaasti ja laadukkaasti toimialan erityispiirteet huomioon ottaen. Haluttiin henkilö vastaamaan talousasioista, kehittämään mittaamista ja ennustamista entistäkin tarkemmaksi sekä tukemaan johtoa ja taloushallintoa.

Ratkaisu

Laadittiin sisällöltään ja laajuudeltaan asiakkaan tarpeita vastaava sopimus talouspäällikköpalvelusta. Talouspäällikkö vastaa talouden johtamisen osa-alueista osittain itsenäisesti ja osittain johdon oikeana kätenä toimien. Tehtäviin kuuluvat esimerkiksi ulkoisen laskennan koordinointi, mittaaminen ja sen kehittäminen, budjetointi toimitusjohtajan tukena ja talouden sidosryhmille viestiminen.

Liperin Kunta

Julkissektorin organisaation tulevaisuuden skenaariot luovat pohjan strategiatyön jatkolle

Ongelma

Liperin kunnan kuntastrategiakautta (2018-2021) oli kulunut jo reilu vuosi. Kunnan johtoryhmälle heräsi tarve tarkastella ja terävöittää strategiassa tehtyjä päätöksiä suhteessa ympäröiviin muutostrendeihin. Näin ollen muutostrendit maailmalta haluttiin kytkeä osaksi strategian jalkauttamista.

Ratkaisu

Liperin kunnalle päätettiin toteuttaa alkuun Priole -mallin Tarve -työpaja, jossa vastataan juuri näihin kysymyksiin. Johtoryhmän lisäksi työpajaan osallistui kunnan poliittisia luottamushenkilöitä, kunnan henkilökuntaa sekä Liperin Yrittäjien edustajia tuomaan näkemystään muutostrendeistä ja niiden merkityksellisyydestä Liperin kunnalle.

JKP Talohuoltopalvelut Oy

Emo- ja tytäryhtiön sulautuminen toteutettiin talouden, viestinnän ja prosessien kannalta sopivimmalla tavalla

Ongelma

Konsernissa emo- ja tytäryhtiön liiketoiminnat haluttiin yhdistää yhteen yhtiöön. Tavoitteena oli prosessien selkeyttäminen niin organisaation sisäisesti kuin ulkoisestikin sekä hallinnollisen kustannustehokkuuden varmistaminen. Haluttiin selvittää paras tapa yhdistymisen toteuttamiselle sekä varmistaa toimenpiteen sujuvuus ja taloudellinen järkevyys.

Ratkaisu

Selvitettiin talouden, viestinnän ja prosessien kannalta tilanteeseen sopivin menettelytapa toimintojen yhdistämiselle. Laadittiin yhdessä johdon kanssa sulautumissuunnitelma, jonka mukaisesti toteutettiin tytäryhtiösulautuminen sekä nimen muutos yhteistyössä asiantuntijaverkostojen, mm. tilintarkastajan kanssa.

Meistä

Kokemuspohjaista liiketoiminnan kehittämistä

Priole on yrityselämässä kokemuksensa kartuttaneiden asiantuntijoiden ja kehittyvien tulevaisuuden tähtiosaajien tiimi, jonka tavoitteena on saada organisaatioiden suurin potentiaali esiin. Osaamisemme pohjautuu kymmenistä eri organisaatioista ja erilaisista tehtävistä saatuun vankkaan kokemuspohjaan. Tiedämme, mikä on organisaatiolle mahdollista, mikä ei. Emme harrasta yliampuvia kehitysehdotuksia, vaan toimintamme rakentuu aina asiakkaan omaan osaamisen ja mahdollisuuksien varaan.

Vuosien varrella kartutettu yritysverkostomme mahdollistaa hyvin erilaisten ja vaativien kehitystoimenpiteiden toteuttamisen meidän kauttamme. Verkostomme on käytettävissäsi.

Mielestämme hyvin valmisteltu ei ole puoliksi tehty, vaan vielä täysin aloittamatta. Siksi toimintamalliimme kuuluu keinojen rakentaminen ja suunnitelman toteutumisen seuranta muutoksen aikaansaamiseksi. Tähän meillä on omat toimenpiteemme. Usko pois, ja kysy ihmeessä lisää.

Töihin

Kiinnostaako kehittyminen?

Oletpa kannuksesi ansainnut ammattilainen tai urasi alkuvaiheessa oleva tulevaisuuden stara, meidän kanssa ammatillinen kehittyminen on taattua. Työskentelemme jatkuvasti erilaisten yritysten ja organisaatioiden kanssa kehittämällä heidän toimintaa upeammaksi. Tuotteistettu palvelukokonaisuutemme luo selkeän pohjan työskentelylle. Jos kiinnostuit ja olet valmis kehittymään näköalapaikalla kaikkien haluamaksi huippuosaajaksi, niin ota yhteyttä!

rekry@priole.fi

Ota yhteyttä

Priole
Harri Ryynänen

Harri Ryynänen, TkT

Toimitusjohtaja
040 562 7009
harri.ryynanen@priole.fi

Laaja-alainen kokemus mainostoimiston digijohtajan roolista, ICT-yrityksen liiketoiminnan rakentamisesta ja johtamisesta, akateemisesta tutkimuksesta ja opetuksesta sekä ohjelmistosuunnittelusta. Vahvuuksia ovat analyyttisyys, liiketoimintamallien muodostaminen ja kehittäminen, johtaminen, digitalisaatio sekä markkinointi.

LinkedIn: Harri Ryynänen

Harri Karttunen

Harri Karttunen

040 067 0366
harri.karttunen@priole.fi

Vankka kokemus erilaisten toimialojen yritysten parissa työskentelystä. Toimiminen niin yrittäjänä, osakkaana, toimitusjohtajana, hallituksen jäsenenä kuin puheenjohtajana ovat luoneet ainutlaatuisen ja kattavan osaamispohjan sekä näkemyksen yritysten toiminnan parantamiseksi.

LinkedIn: Harri Karttunen

Maiju Asikainen

Maiju Asikainen

Nuorempi kehitysasiantuntija
050 371 1730
maiju.asikainen@priole.fi

Monipuolinen kokemus erityyppisten toimialojen talouden ja hallinnon prosesseista. Laaja osaaminen johdon laskentatoimesta sekä ulkoisen laskentatoimen tukemisesta ja ohjauksesta. Kiinnostus talouden prosessien kehittämiseen ja strategiapainotteiseen talouden johtamiseen. Kokemusta myös erilaisista yritysjärjestelyihin liittyvistä kysymyksistä ja toimenpiteistä.

LinkedIn: Maiju Asikainen

Titta Mikkonen

Titta Mikkonen

Nuorempi kehitysasiantuntija
040 825 2278
titta.mikkonen@priole.fi

Monipuolinen kokemus niin asiakaspalvelutyöstä, verkkokauppatoiminnasta kuin strategiatyöskentelystä. Vahvuuksina muun muassa projektinhallinta ja viestintä. Mielenkiinnon kohteina asiakaskokemus sekä organisaatiosta syntyvät mielikuvat ja niihin vaikuttaminen.

LinkedIn: Titta Mikkonen

Samuli Luukkainen

Samuli Luukkainen

Rahoitusasiantuntija
050 599 4853
samuli.luukkainen@priole.fi

Monipuolinen kokemus, joka rakentuu erilaisista organisaatioista ja tehtävistä saadun vankan kokemuspohjan päälle. Vahva osaaminen yritysten rahoitus- ja omistusjärjestelyistä, sekä sisäisen ja ulkoisen laskentatoimen tehtävistä.

LinkedIn: Samuli Luukkainen

Käytämme sivustolla evästeitä käyttökokemuksen ja markkinoinnin parantamiseksi.