Priole

1-3 prosenttiyksikköä parempi tulos 2 vuodessa?

Let's Focus

Tämän me tarjoamme!

Tuotteistettu kehitysmallimme antaa asiakkaallemme suunnitelman pitkän tähtäimen kilpailukyvyn saavuttamiseksi, sekä sähköisen työkalun ja asiantuntijan tuen suunnitelman toteuttamiseksi. Kymmenien ja kymmenien organisaatioiden kehittämisen kohdalla olemme kokemuksesta huomanneet, että keskeistä onnistuneessa pitkän tähtäimen kehitystyössä on:

Tulevaisuusorientoituneisuus
Ennakoidaan, ja lähdetään liikkeelle asiakas- ja toimialakohtaisesta tulevaisuustarkastelusta. Ei sammuteta vain tämän päivän tulipaloja, vaan valmistaudutaan tulevaisuuteen niin, että tulipaloilta vältytään.

Priorisointi
Kehitettävien kohteiden tunnistaminen ei ole yleensä ongelma. Haasteellisinta on tunnistaa juuri ne kohteet, joilla on eniten merkitystä.

Muutosjohtaminen
Hyväkin suunnitelma on arvoton, jos se ei toteudu. Muutoksen aikaansaaminen ja suunnitelman toteuttaminen pitkäjänteisesti on monesti haastavaa. Tähän meillä on systemaattiset keinomme ja työkalumme.

Näistä tekijöistä muodostuu uniikki ja tuotteistettu Priole-kehitysmalli.

Tällä kokonaisuudella erotumme!

Taustatyö
Step 1

Taustatyö

Asiakkaan tilanteesta ja toimintaympäristöstä luodaan riittävä taustaymmärrys

Lue lisää

Tarve
Step 2

Tarve

Skenaariotyöskentelyn avulla tulevaisuuden tarpeista muodostetaan kuvaus yhdessä asiakkaan kanssa

Lue lisää

Keinot
Step 3

Keinot

Tulevaisuuden tarpeisiin peilaten selvitetään niin organisaation puutteet kuin keinot puutteiden korjaamiseksi

Lue lisää

Priorisointi
Step 4

Priorisointi

Kehitystoimenpiteet tiivistetään ja priorisoidaan eheäksi tärkeimpien toimenpiteiden kokonaisuudeksi, jotka tuovat kestävää kilpailuetua.

Lue lisää

Seuranta
Step 5

Seuranta

Muutoksen ja kehityksen seurantaan muodostetaan mittarit sekä otetaan käyttöön mekanismi muutoksen toteuttamiseen.

Lue lisää

Tuki
Step 6

Tuki

Korjaavien toimenpiteiden toteutumisesta huolehditaan seurannasta saataviin tietoihin perustuen

Lue lisää

01

Taustatyö

Taustatyö

Tehokas työskentely lähtee siitä, että asiantuntijat tekevät kotiläksynsä hyvin. Taustatöiden tekeminen on erityisen tärkeää siksi, että organisaatiosi aikaa ei käytettäisi yhtään hukkaan. Asiantuntijoiden riittävä taustaymmärrys mahdollistaa palvelun toteuttamisen tehokkaasti ja kokonaisvaltaisesti. Hyvällä taustoituksella voimme ohjata seuraavia vaiheita mielekkäämpään suuntaan.

 • KESTO: Noin kaksi viikkoa
 • VÄLINEET: Haastattelut (asiakas, asiakkaan asiakas, toimittajat, kumppanit). Julkiset lähteet. Omat kontaktit. Toimiala-analyysi. Tunnuslukuanalyysi
 • TULOS: Tilanteen kokonaisvaltainen ymmärrys palvelun muiden osien tehokkaan toteuttamisen varmistamiseksi
02

Tarve

Tarve

Maailma on muutossignaaleja täynnä ja olennaista on tunnistaa ne merkityksellisimmät. Ryhmätyöskentelymenetelmämme takaavat, että kaikki tulevat huomioiduiksi tasapuolisesti. Hyödynnämme eri huippuasiantuntijoiden lähteistä koostettuja megatrendikortteja tulevaisuuden tarkasteluun. Takaamme siis, että astumme boksin ulkopuolelle ja haemme näkemyksiä laajemmalta kuin ajattelitkaan. Lopputuloksen puristamme juuri organisaatioisi näkökulman huomioiviksi skenaarioiksi.

 • KESTO: Noin kuukausi
 • VÄLINEET: Työpajat. Skenaariomallit. Megatrendikortit. Delfoi-menetelmä. PESTEL-analyysi
 • TULOS: Organisaatiolle yksilölliset, puhtaaksi kirjoitetut skenaariot tulevaisuuden tarpeista jatkotyöstöä varten
03

Keinot

Keinot

Parhaimmatkin tulevaisuuden näkemykset ovat arvottomia, jos niiden pohjalle ei mietitä keinoja vastata muutokseen. Keinot -vaiheessa ryhdymme purkamaan auki niitä konkreettisia toimenpiteitä, joilla asiakas voisi vastata tulevaisuuden haasteisiin. Ryhmätyöskentelyn keinoin saadaan valjastettua monenlaiset näkemykset kehittymiseen, sekä ihmiset myös sitoutumaan muutokseen. Oleellista tässä vaiheessa on tuottaa runsaasti ideoita, joista seuraavassa vaiheessa poimimme merkityksellisimmät.

 • KESTO: Noin kaksi kuukautta
 • VÄLINEET: Työpajat. Value Proposition Canvas. SWOT
 • TULOS: Listattuna ja avattuna tarvittavat kehityskohteet pohjaten skenaarioihin
04

Priorisointi

Priorisointi

Suurimmankaan organisaation ei ole järkevää pyrkiä kehittämään liian kiivaalla tahdilla tai kaikilla rintamilla. Menestyksekäs strategian toteuttaminen onkin pitkälti juuri oikeiden kehityskohteiden valintaa ja niihin panostamista. Priorisointi -vaiheessa tunnistamme yhdessä tunnettuihin strategiaviitekehyksiin nojautuen juuri ne keinot, jotka mahdollistavat pysyvän kilpailuedun tulevaisuudessa. Työskentelyssä hyödynnämme muun muassa anonyymejä äänestysmenetelmiä osallistujien totuudenmukaisten näkemysten selvittämiseksi.

 • KESTO: Noin kuukausi
 • VÄLINEET: Työpajat. VRIO-malli. Strategiakartta. Business Model Canvas.
 • TULOS: Priorisointuna ja päätettynä tarvittavat kehityskohteet
05

Seuranta

Seuranta

”Sitä saat, mitä mittaat” on klassikoksi muodostunut lausahdus, mutta harvinaisen totta. Seuranta -vaiheessa luomme yhdessä konkreettiset ja ymmärrettävät mittarit valituille toimenpiteille. Näin ollen pystymme seuraamaan toimenpiteiden toteutumista ja johtamaan muutosta, sekä puuttua siihen tarvittaessa. Käymme yhdessä mittarit ja niiden seurannan läpi niitä koskevan henkilöstön kanssa. Hyödynnämme tehokkaita digitaalisia työkaluja.

 • KESTO: Noin kuukausi
 • VÄLINEET: KPI-mittarit. Muutosjohtamisen sähköinen työkalu
 • TULOS: Toimintamalli muutoksen etenemisen seurantaan ja kyky puuttua kehityksen pysähdykseen
06

Tuki

Tuki

Organisaation muutos kohti aiemmin määriteltyjä päämääriä on pitkäjänteinen prosessi, joka pitää sisällään vielä monta reagoitavaa tilannetta. Siksi haluamme olla auttamassa ja mukana muutoksessa, jotta lopputulos saavutetaan varmasti. Tuomme reagoitaviin tilanteisiin toimintamalleja ja ratkaisuehdotuksia, joiden avulla muutos ei pysähdy. Organisaatiosi kehitys on meidän onnistumistamme.

 • KESTO: > 6 kuukautta
 • VÄLINEET: Seurantatyökalu. Tapaamiset
 • TULOS: Valvonta muutoksen edistymiseen ja jatkuva kehityksen optimointi

Kasvuyrityksen haasteita

Nopea kasvu
- suuret riskit

Nopeasti kasvavien yritysten suurin haaste on tasapainottaa pääoman käyttöä siten, että oikeanlaista osaamista palkataan oikeaan aikaan. Mikäli yritykselläsi on kasvuhaaveita, haluamme olla apuna oikeiden ratkaisujen valitsemisessa.

Yritys: Jokiväri Oy / Priole

Korjausrakennusalan yrityksen kehittäminen toimialan tulevaisuuden muutosten kohtaamiseksi

Jokiväri Oy:n visiota tulevaisuuden tarpeista kirkastettiin Priole -kehitysmallin avulla.

Lue lisää

Muutosjohtaminen

Muutoksen toteuttaminen on yksi keskeisimpiä johtajan haasteita

Hyväkään idea, kehityssuunnitelma tai strategia ei tuota hyötyä, ellei kokonaisuutta saada jalkautumaan käytäntöön. Muutoksen johtaminen ei ole helppoa, mutta oikeilla malleilla ja aputyökaluilla sille on paremmat edellytykset. Me olemme luoneet muutoksen toteuttamiseen ratkaisun, jolla tämä yleinen ongelma voidaan ratkaista.

Yritys: Hurry Oy

Asiantuntijaorganisaation kasvattaminen uudelle tasolle

Mainostoimistosta rakennettiin toimiva kokonaisuus arvon tuottamiseksi asiakkaille kustannustehokkaasti

Lue lisää

Digi & data kannattaa hyödyntää

Digitalisaatiolla tehokkuutta

Suomalaisyrityksistä 86 prosenttia on määritellyt digitalisaation yhdeksi tärkeimmistä strategisista tavoitteistaan. Kuitenkin vain 12 prosenttia yrityksistä hyödyntää asiakasdataa tehokkaasti. Ammattilaisemme ja verkostomme taitavat digitaalisten palveluiden monipuolisen kehittämisen.

Yritys: Turvaukko Oy

Liiketoimintaa aloittavan turva-alan yrityksen kanssa sovittiin kumppanuussopimus liiketoiminnan kehittämisestä

Turvaukko Oy:n liiketoimintamallia tarkasteltiin uudelleen ja luotiin systemaattinen malli, jonka turvin liiketoimintaa on hyvä kehittää

Lue lisää

Lue myös nämä asiakastarinat:

Jokiväri Oy / Priole

Korjausrakennusalan yrityksen kehittäminen toimialan tulevaisuuden muutosten kohtaamiseksi

Ongelma

Menestyvä ja kannattava yritys halusi varmistaa, että menestys kantaa myös pitkälle tulevaisuuteen. Vaikka yritys toteutti selkeitä ja aktiivisia toimenpiteitä toimintaa kehittääkseen, visio tulevaisuuden tarpeista vaati vielä kirkastamista.

Ratkaisu

Yhdessä Jokivärin johtoryhmän ja hallituksen jäsenien kanssa tarkastelimme toimialan tulevaisuutta ja pohdimme keinoja vastata muuttuviin tarpeisiin. Työpajojen systemaattinen malli ja osallistava toiminta mahdollistivat laadukkaan lopputuloksen.

Hurry Oy

Asiantuntijaorganisaation kasvattaminen uudelle tasolle

Ongelma

Asiakkaan resurssien ohjaaminen oli sekavaa ja asiantuntijoiden roolitus epäselvää. Tämä johti ristiriitoihin päivittäisessä tekemisessä. Työn alla olevat kehitystoimenpiteet olivat irrallisia osia, eivätkä ne muodostaneet yhtenäistä kokonaisuutta. Asiakkaan toiminnan fokus ja tulevaisuuden suunta vaativat kirkastamista.

Ratkaisu

Kehitystyö aloitettiin yhteisellä keskustelulla yrityksen omistajien kanssa. Yrityksen osaajien rooleja tarkennettiin ja tekemisen panokset kohdistettiin tehokkaammin, jotta loppuasiakkaille kyettäisiin tuottamaan enemmän arvoa. Lisäksi luotiin selkeä suunnitelma asiakkuuksien kehittämisestä erilaisten toimenpiteiden avulla, käytettävissä olevat resurssit huomioiden.

Turvaukko Oy

Liiketoimintaa aloittavan turva-alan yrityksen kanssa sovittiin kumppanuussopimus liiketoiminnan kehittämisestä

Ongelma

Liiketoiminnalta puuttui selkeä liiketoimintasuunnitelma, johon nojautuen yritystä kasvatetaan. Aloittavan yrityksen ja yrittäjän päivittäiset kiireet eivät olleet mahdollistaneet vielä paneutumista tulevaisuuden suunnitelmiin. Tähän tarvittiin apua ja tukea.

Ratkaisu

Solmittiin syvempi kumppanuussopimus, joka rakentui yhteisomistukseen yhtiöstä, joten kustannukset aloittavalle yritykselle pysyivät maltillisina. Turvaukko Oy:lle luotiin liiketoimintamalli ja suunnitelma sen toteuttamiseksi sekä jalkauttamiseksi käytäntöön. Priolen puolelta tarjottiin asiantuntija-apua myös yritysjärjestelyihin liittyvissä käytännön toimenpiteissä.

Meistä

Kokemuspohjaista liiketoiminnan kehittämistä

Priole on yrityselämässä kokemuksensa kartuttaneiden asiantuntijoiden ja kehittyvien tulevaisuuden tähtiosaajien tiimi, jonka tavoitteena on saada organisaatioiden suurin potentiaali esiin. Kokemuksemme rakentuu kymmenistä eri organisaatioista ja erilaisista tehtävistä saadun vankan kokemuspohjan päälle. Tiedämme, mikä on organisaatiolle mahdollista, mikä ei. Emme harrasta yliampuvia kehitysehdotuksia, vaan toimintamme rakentuu aina asiakkaan omaan osaamisen ja mahdollisuuksien varaan.

Vuosien varrella kartutettu yritysverkostomme mahdollistaa hyvin erilaisten ja vaativien kehitystoimenpiteiden toteuttamisen meidän kauttamme. Verkostomme on käytettävissäsi.

Mielestämme hyvin valmisteltu ei ole puoliksi tehty, vaan vielä täysin aloittamatta. Siksi toimintamalliimme kuuluu keinojen rakentaminen muutoksen aikaansaamiseksi. Tähän meillä on omat toimenpiteemme. Usko pois, ja kysy ihmeessä lisää.

Töihin

Kiinnostaako kehittyminen?

Oletpa kannuksesi ansainnut ammattilainen tai urasi alkuvaiheessa oleva tulevaisuuden stara, meidän kanssa ammatillinen kehittyminen on taattua. Työskentelemme jatkuvasti erilaisten yritysten ja organisaatioiden kanssa kehittämällä heidän toimintaa upeammaksi. Tuotteistettu palvelukokonaisuutemme luo selkeän pohjan työskentelylle. Jos kiinnostuit ja olet valmis kehittymään näköalapaikalla kaikkien haluamaksi huippuosaajaksi, niin ota yhteyttä!

rekry@priole.fi

Ota yhteyttä

Priole
Harri Ryynänen

Harri Ryynänen, TkT

Toimitusjohtaja
040 562 7009
harri.ryynanen@priole.fi

Laaja-alainen kokemus mainostoimiston digijohtajan roolista, ICT-yrityksen liiketoiminnan rakentamisesta ja johtamisesta, akateemisesta tutkimuksesta ja opetuksesta sekä ohjelmistosuunnittelusta. Vahvuuksia ovat analyyttisyys, liiketoimintamallien muodostaminen ja kehittäminen, johtaminen, digitalisaatio sekä markkinointi.

LinkedIn: Harri Ryynänen

Harri Karttunen

Harri Karttunen

040 067 0366
harri.karttunen@priole.fi

Vankka kokemus erilaisten toimialojen yritysten parissa työskentelystä. Toimiminen niin yrittäjänä, osakkaana, toimitusjohtajana, hallituksen jäsenenä kuin puheenjohtajana ovat luoneet ainutlaatuisen ja kattavan osaamispohjan sekä näkemyksen yritysten toiminnan parantamiseksi.

LinkedIn: Harri Karttunen

Maiju Asikainen

Maiju Asikainen

Nuorempi kehitysasiantuntija
050 371 1730
maiju.asikainen@priole.fi

Monipuolinen kokemus erityyppisten toimialojen talouden ja hallinnon prosesseista. Laaja osaaminen johdon laskentatoimesta sekä ulkoisen laskentatoimen tukemisesta ja ohjauksesta. Kiinnostus talouden prosessien kehittämiseen ja strategiapainotteiseen talouden johtamiseen. Kokemusta myös erilaisista yritysjärjestelyihin liittyvistä kysymyksistä ja toimenpiteistä.

LinkedIn: Maiju Asikainen

Titta Mikkonen

Titta Mikkonen

Nuorempi kehitysasiantuntija
040 825 2278
titta.mikkonen@priole.fi

Kauppatieteiden maisteri markkinoinnista ja johtamisesta koostuvan palvelujohtamisen osa-alueelta. Vahvuuksina asiakaskokemukseen ja brandiin sitoutuneisuuteen liittyvät asiat. Käytännönkokemusta asiakaspalvelu- ja projektinhallintatyöstä sekä verkkokauppatoiminnasta.

LinkedIn: Titta Mikkonen

Samuli Luukkainen

Samuli Luukkainen

Rahoitusasiantuntija
050 599 4853
samuli.luukkainen@priole.fi

Monipuolinen kokemus, joka rakentuu erilaisista organisaatioista ja tehtävistä saadun vankan kokemuspohjan päälle. Vahva osaaminen yritysten rahoitus- ja omistusjärjestelyistä, sekä sisäisen ja ulkoisen laskentatoimen tehtävistä.

LinkedIn: Samuli Luukkainen

Käytämme sivustolla evästeitä käyttökokemuksen ja markkinoinnin parantamiseksi.