Priole

1-3 prosenttiyksikköä parempi tulos 2 vuodessa?

Let's Focus

Tämän me tarjoamme!

Meiltä saat keinon varautua pitkän tähtäimen kilpailukykyyn juuri sinun resursseilla sekä työkalun ja tuen jalkauttaa tarvittava muutos organisaatiossasi. Kymmenien ja kymmenien organisaatioiden kehittämisen kohdalla olemme kokemuksesta huomanneet, että keskeistä onnistuneessa pitkän tähtäimen kehitystyössä on:

Tulevaisuus orientoituneisuus
Liikkeelle tulee lähteä toimintaympäristöä koskevista muutostrendeistä. Eli ei sammuteta vain tämän päivän tulipaloja.

Priorisointi
Kehitettävien kohteiden tunnistaminen ei ole yleensä ongelma. Haasteellista on tunnistaa juuri ne, joilla on eniten merkitystä ja joiden kehittämiseen rahkeet riittää.

Muutosjohtaminen
Hyväkin suunnitelma on arvoton ilman aitoa muutosta. Muutos olemassa olevasta ja totutusta on aina haastavaa. Tähän meillä on systemaattiset keinomme ja työkalumme.

Näistä tekijöistä muodostuu uniikki ja tuotteistettu palvelukokonaisuus digitaalisine työkaluineen kehittää yritystäsi.

Tällä kokonaisuudella erotumme!

Taustatyö
Step 1

Taustatyö

Asiakkaan tilanteesta ja toimintaympäristöstä luodaan riittävä taustaymmärrys

Lue lisää

Tarve
Step 2

Tarve

Skenaariotyöskentelyn avulla tulevaisuuden tarpeista muodostetaan kuvaus yhdessä asiakkaan kanssa

Lue lisää

Keinot
Step 3

Keinot

Tulevaisuuden tarpeisiin peilaten selvitetään niin organisaation puutteet kuin keinot puutteiden korjaamiseksi

Lue lisää

Priorisointi
Step 4

Priorisointi

Kehitystoimenpiteet tiivistetään ja priorisoidaan eheäksi tärkeimpien toimenpiteiden kokonaisuudeksi, jotka tuovat kestävää kilpailuetua.

Lue lisää

Seuranta
Step 5

Seuranta

Muutoksen ja kehityksen seurantaan muodostetaan mittarit sekä otetaan käyttöön mekanismi muutoksen toteuttamiseen.

Lue lisää

Tuki
Step 6

Tuki

Korjaavien toimenpiteiden toteutumisesta huolehditaan seurannasta saataviin tietoihin perustuen

Lue lisää

01

Taustatyö

Taustatyö

Taustatyövaihe aloitetaan asiakkaan talouslukuihin, toimintaympäristöön sekä nykytilanteeseen tutustuen. Tavoitteena on saavuttaa riittävä taustaymmärrys prosessin läpiviemiseksi. Vaiheen aikana muodostetaan alustava käsitys asiakkaan potentiaalisista kipupisteistä.

 • KESTO: Noin kaksi viikkoa
 • VÄLINEET: Haastattelut (asiakas, asiakkaan asiakas, toimittajat, kumppanit). Julkiset lähteet. Omat kontaktit. Toimiala-analyysi. Tunnuslukuanalyysi
 • TULOS: Tilanteen kokonaisvaltainen ymmärrys palvelun muiden osien tehokkaan toteuttamisen varmistamiseksi
02

Tarve

Tarve

Yhdessä asiakasyrityksen avainhenkilöiden kanssa muodostetaan skenaariot liiketoimintaympäristön oletettavasta muutoksesta. Välineinä käytetään työpajatyöskentelyä ja toimiviksi havaittuja viitekehyksiä. Skenaariot muodostavat pohjan seuraaville kehitysaskeleille. Tässä vaiheessa myös organisaation ulkopuolisia asiantuntijoita voi osallistua työskentelyyn.

 • KESTO: Noin kuukausi
 • VÄLINEET: Skenaariomallit. Megatrendikortit. Delfoi-menetelmä. PESTEL-analyysi
 • TULOS: Kirjatut skenaariot tulevaisuuden tarpeista
03

Keinot

Keinot

Yhdessä avainhenkilöiden kanssa muodostetaan tulevaisuuden tarpeisiin perustuva näkemys muutoksista, jotka yrityksen on toteutettava, jotta tulevaisuuden skenaarioihin pystytään vastaamaan. Ajatusten ja ideoiden runsas generoiminen on tässä vaiheessa oleellista, sillä seuraavan vaiheen rooli on priorisoida oikeat kehityskohteet.

 • KESTO: Noin kaksi kuukautta
 • VÄLINEET: Työpajat. Value Proposition Canvas. SWOT
 • TULOS: Tunnistettuna skenaarioihin pohjautuvat tarvittavat kehityskohteet tulevaisuuden kilpailukyvyn ja tehokkuuden varmistamiseksi
04

Priorisointi

Priorisointi

Kehityskohteista tunnistetaan ne, joilla on erityisen suuri merkitys yrityksen kilpailukyvyn kannalta. Kehityskohteiden suhdetta toisiinsa selkeytetään ja varmistetaan, että kehityskohteet muodostavat eheän kokonaisuuden syy-seuraussuhteineen. Näin turvataan resurssien optimaalinen käyttö ja varmistetaan, että irrallisia kehitystoimia ei ole.

 • KESTO: Noin kuukausi
 • VÄLINEET: VRIO-malli. Strategiakartta. Business Model Canvas. Työpajat
 • TULOS: Tarvittavat kehityskohteet valittuna ja priorisoituna
05

Seuranta

Seuranta

Muodostetaan mittarit, joiden avulla priorisoitujen kehityskohteiden muutoksen edistymistä seurataan. Varmistetaan, että muutoksen pysähtymisen estämiseen on keinot. Digitaalinen työkalu otetaan käyttöön seurannan mahdollistamiseksi.

 • KESTO: Noin kuukausi
 • VÄLINEET: KPI-mittarit. Seurantatyökalu
 • TULOS: Toimintamalli muutoksen etenemisen seurantaan, kyky puuttua kehityksen pysähdykseen
06

Tuki

Tuki

Muutoksen etenemistä seurataan ja tuetaan koko muutoksen ajan. Korjaavat toimenpiteet toteutetaan muutoksen edistämiseksi optimaalisimmalla tavalla. Aktiivisen yhteistyön avulla varmistetaan, että sanoista tulee tekoja.

 • KESTO: > 6 kuukautta
 • VÄLINEET: Seurantatyökalu. Tapaamiset
 • TULOS: Muutoksen edistymisen valvonta ja kehityksen jatkuva optimointi

Kasvuyrityksen haasteita

Nopea kasvu
- suuret riskit

Nopeasti kasvavien yritysten suurin haaste on tasapainottaa pääoman käyttöä siten, että oikeanlaista osaamista palkataan oikeaan aikaan. Mikäli yritykselläsi on kasvuhaaveita, haluamme olla apuna oikeiden ratkaisujen valitsemisessa.

Yritys: Jokiväri Oy

Korjausrakennusalan yrityksen kehittäminen toimialan tulevaisuuden muutosten kohtaamiseksi

Jokiväri Oyn korjausrakentamisen toimintaympäristö analysointiin Tarve-työpajan avulla

Lue lisää

Muutosjohtaminen

Muutoksen toteuttaminen on yksi keskeisimpiä johtajan haasteita

Hyväkään idea, kehityssuunnitelma tai strategia ei tuota hyötyä, ellei kokonaisuutta saada jalkautumaan käytäntöön. Muutoksen johtaminen ei ole helppoa, mutta oikeilla malleilla ja aputyökaluilla sille on paremmat edellytykset. Me olemme luoneet muutoksen toteuttamiseen ratkaisun, jolla tämä yleinen ongelma voidaan ratkaista.

Yritys: Turvaukko Oy

Liiketoimintaa aloittavan turva-alan yrityksen kanssa sovittiin kumppanuussopimus liiketoiminnan kehittämisestä

Turvaukko Oy:n liiketoimintamallia tarkasteltiin uudelleen ja luotiin systemaattinen malli, jonka turvin liiketoimintaa on hyvä kehittää

Lue lisää

Digi & data kannattaa hyödyntää

Digitalisaatiolla tehokkuutta

Suomalaisyrityksistä 86 prosenttia on määritellyt digitalisaation yhdeksi tärkeimmistä strategisista tavoitteistaan. Kuitenkin vain 12 prosenttia yrityksistä hyödyntää asiakasdataa tehokkaasti. Ammattilaisemme ja verkostomme taitavat digitaalisten palveluiden monipuolisen kehittämisen.

Yritys: Hurry Oy

Asiantuntijaorganisaation kasvattaminen uudelle tasolle

Mainostoimistosta rakennettiin toimiva kokonaisuus arvon tuottamiseksi asiakkaille kustannustehokkaasti

Lue lisää

Lue myös nämä asiakastarinat:

Jokiväri Oy

Korjausrakennusalan yrityksen kehittäminen toimialan tulevaisuuden muutosten kohtaamiseksi

Ongelma

Menestyvä ja kannattava yritys halusi varmistaa, että menestys kantaa myös pitkälle tulevaisuuteen. Vaikka yritys toteutti selkeitä ja aktiivisia toimenpiteitä toimintaa kehittääkseen, visio tulevaisuuden tarpeista vaati vielä kirkastamista.

Ratkaisu

Yhdessä Jokivärin johtoryhmän ja hallituksen jäsenien kanssa tarkastelimme toimialan tulevaisuutta ja pohdimme keinoja vastata muuttuviin tarpeisiin. Työpajojen systemaattinen malli ja osallistava toiminta mahdollistivat laadukkaan lopputuloksen.

Turvaukko Oy

Liiketoimintaa aloittavan turva-alan yrityksen kanssa sovittiin kumppanuussopimus liiketoiminnan kehittämisestä

Ongelma

Liiketoiminnalta puuttui selkeä liiketoimintasuunnitelma, johon nojautuen yritystä kasvatetaan. Aloittavan yrityksen ja yrittäjän päivittäiset kiireet eivät olleet mahdollistaneet vielä paneutumista tulevaisuuden suunnitelmiin. Tähän tarvittiin apua ja tukea.

Ratkaisu

Solmittiin syvempi kumppanuussopimus, joka rakentui yhteisomistukseen yhtiöstä, joten kustannukset aloittavalle yritykselle pysyivät maltillisina. Turvaukko Oy:lle luotiin liiketoimintamalli ja suunnitelma sen toteuttamiseksi sekä jalkauttamiseksi käytäntöön. Priolen puolelta tarjottiin asiantuntija-apua myös yritysjärjestelyihin liittyvissä käytännön toimenpiteissä.

Hurry Oy

Asiantuntijaorganisaation kasvattaminen uudelle tasolle

Ongelma

Asiakkaan resurssien ohjaaminen oli sekavaa ja asiantuntijoiden roolitus epäselvää. Tämä johti ristiriitoihin päivittäisessä tekemisessä. Työn alla olevat kehitystoimenpiteet olivat irrallisia osia, eivätkä ne muodostaneet yhtenäistä kokonaisuutta. Asiakkaan toiminnan fokus ja tulevaisuuden suunta vaativat kirkastamista.

Ratkaisu

Kehitystyö aloitettiin yhteisellä keskustelulla yrityksen omistajien kanssa. Yrityksen osaajien rooleja tarkennettiin ja tekemisen panokset kohdistettiin tehokkaammin, jotta loppuasiakkaille kyettäisiin tuottamaan enemmän arvoa. Lisäksi luotiin selkeä suunnitelma asiakkuuksien kehittämisestä erilaisten toimenpiteiden avulla, käytettävissä olevat resurssit huomioiden.

Meistä

Kokemuspohjaista liiketoiminnan kehittämistä

Priole on yrityselämässä kokemuksensa kartuttaneiden asiantuntijoiden ja kehittyvien tulevaisuuden tähtiosaajien tiimi, jonka tavoitteena on saada organisaatioiden suurin potentiaali esiin. Kokemuksemme rakentuu kymmenistä eri organisaatioista ja erilaisista tehtävistä saadun vankan kokemuspohjan päälle. Tiedämme, mikä on organisaatiolle mahdollista, mikä ei. Emme harrasta yliampuvia kehitysehdotuksia, vaan toimintamme rakentuu aina asiakkaan omaan osaamisen ja mahdollisuuksien varaan.

Vuosien varrella kartutettu yritysverkostomme mahdollistaa hyvin erilaisten ja vaativien kehitystoimenpiteiden toteuttamisen meidän kautta. Verkostomme on käytettävissäsi.

Mielestämme hyvin valmisteltu ei ole puoliksi tehty, vaan vielä täysin aloittamatta. Siksi toimintamalliimme kuuluu keinojen rakentaminen muutoksen aikaansaamiseksi. Tähän meillä on omat toimenpiteemme. Usko pois, ja kysy ihmeessä lisää.

Töihin

Kiinnostaako kehittyminen?

Oletpa kannuksesi ansainnut ammattilainen tai urasi alkuvaiheessa oleva tulevaisuuden stara, meidän kanssa ammatillinen kehittyminen on taattua. Työskentelemme jatkuvasti erilaisten yritysten ja organisaatioiden kanssa kehittämällä heidän toimintaa upeammaksi. Tuotteistettu palvelukokonaisuutemme luo selkeän pohjan työskentelylle. Jos kiinnostuit ja olet valmis kehittymään näköalapaikalla kaikkien haluamaksi huippuosaajaksi, niin ota yhteyttä!

rekry@priole.fi

Ota yhteyttä

Priole
Harri Ryynänen

Harri Ryynänen, TkT

Toimitusjohtaja
040 562 7009
harri.ryynanen@priole.fi

Laaja-alainen kokemus mainostoimiston digijohtajan roolista, ICT-yrityksen liiketoiminnan rakentamisesta ja johtamisesta, akateemisesta tutkimuksesta ja opetuksesta sekä ohjelmistosuunnittelusta. Vahvuuksia ovat analyyttisyys, liiketoimintamallien muodostaminen ja kehittäminen, johtaminen, digitalisaatio sekä markkinointi.

LinkedIn: Harri Ryynänen

Harri Karttunen

Harri Karttunen

040 067 0366
harri.karttunen@priole.fi

Vankka kokemus erilaisten toimialojen yritysten parissa työskentelystä. Toimiminen niin yrittäjänä, osakkaana, toimitusjohtajana, hallituksen jäsenenä kuin puheenjohtajana ovat luoneet ainutlaatuisen ja kattavan osaamispohjan sekä näkemyksen yritysten toiminnan parantamiseksi.

LinkedIn: Harri Karttunen

Marjo Pakarinen

Marjo Pakarinen

Asiakkuusjohtaja
050 432 4114
marjo.pakarinen@priole.fi

Pitkä kokemus asiakasyritysten liiketoiminnan ja julkisten hankintojen kehittämisestä strategisena kumppanina, projektijohtamisesta sekä projektimallien luomisesta, tuotehallinnasta ja tuotteistamisesta sekä valmentamisesta. Vahvuuksia ovat laajojen kokonaisuuksien ja vaikuttavuuksien hallinta, innovatiivinen ja proaktiivinen toiminta sekä positiivinen energia.

LinkedIn: Marjo Pakarinen

Maiju Asikainen

Maiju Asikainen

Nuorempi kehitysasiantuntija
050 371 1730
maiju.asikainen@priole.fi

Monipuolinen kokemus erityyppisten toimialojen talouden ja hallinnon prosesseista. Laaja osaaminen johdon laskentatoimesta sekä ulkoisen laskentatoimen tukemisesta ja ohjauksesta. Kiinnostus talouden prosessien kehittämiseen ja strategiapainotteiseen talouden johtamiseen. Kokemusta myös erilaisista yritysjärjestelyihin liittyvistä kysymyksistä ja toimenpiteistä.

LinkedIn: Maiju Asikainen

Titta Mikkonen

Titta Mikkonen

Nuorempi kehitysasiantuntija
040 825 2278
titta.mikkonen@priole.fi

Kauppatieteiden maisteri markkinoinnista ja johtamisesta koostuvan palvelujohtamisen osa-alueelta. Vahvuuksina asiakaskokemukseen ja brandiin sitoutuneisuuteen liittyvät asiat. Käytännönkokemusta asiakaspalvelu- ja projektinhallintatyöstä sekä verkkokauppatoiminnasta.

LinkedIn: Titta Mikkonen

Samuli Luukkainen

Samuli Luukkainen

Rahoitusasiantuntija
050 599 4853
samuli.luukkainen@priole.fi

Monipuolinen kokemus, joka rakentuu erilaisista organisaatioista ja tehtävistä saadun vankan kokemuspohjan päälle. Vahva osaaminen yritysten rahoitus- ja omistusjärjestelyistä, sekä sisäisen ja ulkoisen laskentatoimen tehtävistä.

LinkedIn: Samuli Luukkainen

Käytämme sivustolla evästeitä käyttökokemuksen ja markkinoinnin parantamiseksi.